Details of Mareechasa Gothra

Gothra Name : MAREECHASA
Rishi : Maareesi
Sanketha Namam : THISHAMASISHTAKULA- THEESHMAKULA- THEESHMASISHTAKULA- THEESHMASHRESHTA
Meditating place : Baskara Kshethram
Water pool : Bhaskarasaras
Offering (Daanam) : Ponn
Favourite lord : Bhaskaran
Agni Prevsha Couples : Bhaskara Shreshti-Bhoomamani
Things to be Reliquished : Dhirkshai Pazham(Grapes)

Gothra slogam:
bargava mari sethi thvayar shaeya prevaran vitha mari sissa Gothraha

Vinayagar Decoration
VysyaBazaar