Details of Maanavasa Gothra

Gothra Name : MAANAVASA
Rishi : Manu
Sanketha Namam : MATHYAKULA- MANYUKULA-MARAASAKULA- MAANAACHAKULA
Meditating place : Sri Sailam
Water pool : Dhakshasaras
Offering (Daanam) : Kshowdasa Maha dhanams
Favourite lord : Dhaksheswaran
Agni Prevsha Couples : Dhakshina Shreshti-Visakshana
Things to be Reliquished : Vazhakkai

Gothra slogam:
aangirasa mana vethi thvayar shaeya prevaran vitha mana vasa Gothraha

Vinayagar Decoration